Publicatie vanzare 444/2012

DOSAR EXECUTARE NR.: 444/2012

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

Nr. 444/01.04.2016

 

 

                Noi, Tudor Florentina, executor judecătoresc în cadrul Biroului Executorului Judecătoresc “Tudor Florentina, cu sediul social în Municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12C, judeţul Giurgiu, având C.I.F.-RO25808053, având în vedere titlul executoriu reprezentat de Biletul la Ordin seria RZBR3AE nr. 0166739 emis la data de 24.11.2010, la stăruinţa creditorului S.C. SEBASTIAN ENERGY S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Împăratul Traian, nr. 32, sector 4, împotriva debitorului IORGA PRIMĂVARA, cu domiciliul în Otopeni, Calea București, nr. 28, bl. B2-4, sc. S, ap. 30, judeţul Ilfov, în temeiul art. 431 şi art. 488–561 din Codul de procedură civilă,

V Ă  A D U C  L A  C U N O Ş T I I N Ţ Ă

 

că în data de 08.06.2016 ora 0900, va avea loc la sediul B.E.J. “Tudor Florentina, situat în Municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12 C, judeţul Giurgiu, vânzarea la licitaţie publică a imobilului proprietatea debitorului, situat în Corbeanca, str. Bisericii, nr. 70, județul Ilfov, astfel:

 

 Teren intravilan în suprafaţă de 2.201 mp pe care se află o locuință P+1+M din cărămidă, acoperită cu țiglă, având o suprafață desfășurată de 734 mp și dependințe, fiind înscris în CF nr. 108894, având număr cadastral 2216/1.

 

Prețul de începere al licitaţiei este de 274.500 euro.

 

Prețul de începere al licitației reprezintă 75% din prețul de evaluare al imobilului, conform disozițiilor art. 509 din Codul de procedură civilă.

 

                Imobilul urmărit este grevat de următoarele sarcini și drepturi reale: contract de ipotecă nr. 890/12.04.2010 emis de B.N.P. Georgeta Grigore în favoarea BCR S.A. și somația imobiliară emisă de B.E.J. Tudor Florentina în favoarea S.C. SEBASTIAN ENERGY S.R.L..

                Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului sunt invitaţi să-l aducă la cunoştinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la licitaţie.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să cumpere imobilul trebuie să depună la sediul B.E.J. ”Tudor Florentina, pâna la termenul fixat pentru vânzarea la licitatie, oferte de cumpărare însoţite de dovada achitării unei cauţiuni reprezentând 10 % din preţul de începere al licitaţiei.

Cauţiunea va fi consemnată la C.E.C. Bank sau orice unitate bancară pe numele şi la dispoziţia Birou Executor Judecătoresc ”Tudor Florentina, cu mentiunea “Cauţiune licitaţie referitor dosar de executare nr. 444/2012”.

Persoanele fizice care vor participa la vânzarea la licitaţie trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate, iar persoanele juridice trebuie să prezinte: copia conformă cu originalul a certificatului de înmatriculare, decizia asociatului unic sau hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor şi dovada mandatului persoanei care participă la vânzarea la licitaţie.

Relaţii suplimentare se pot obtine de la biroul executorului judecătoresc.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost comunicată și afișată conform dispozițiilor Codului de procedură civilă, fiind afişată la sediul Biroului Executorului Judecătoresc ”Tudor Florentina, la data de 01.04.2016.

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

Tudor Florentina