PUBLICATIE VANZARE DOSAR 447/2013 DIN DATA DE 11.03.2020

DOSAR EXECUTARE NR.: 447/2013

Data: 03.02.2020

 

 

PUBLICA?IE DE VÂNZARE IMOBILIAR?

 

 

 Noi, Tudor Florentina, executor judec?toresc în cadrul Biroului Executorului Judec?toresc “Tudor Florentina”, cu sediul social în municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12 C, jude?ul Giurgiu, având C.I.F.-RO25808053, având în vedere titlul executoriu reprezentat de Biletul la Ordin seria CARP3AA, nr. 0027478/24.10.2008 ?i Contractul de Credit Bancar nr. 961/24.10.2008, la st?ruin?a creditorului KRUK ROMÂNIA SRL, cu sediul social în municipiul Bucure?ti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cl?direa TN Offices 2, subsol, parter, et. 7,8,?i 9, sector 3, împotriva debitorului IOANI?ESCU ION, cu domiciliul în municipiul Giurgiu, str. Bdul. Bucure?ti, bl. 28/853, sc. B, ap. 5, jude?ul Giurgiu, în temeiul art. 431 ?i art. 488–561 din Codul de procedur? civil?,

 

V ?  A D U C  L A  C U N O ? T I N ? ?

 

c? în data de 11.03.2020, ora 900, va avea loc la sediul B.E.J. “Tudor Florentina” situat în municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12 C, jude?ul Giurgiu, vânzarea la licita?ie public? a imobilului proprietatea debitorului, situat în comuna Fr?te?ti, jude?ul Giurgiu, teren intravilan arabil în suprafa?? de 5.000 mp, având CF nr. 31227 (provenit? din carte funciar? de pe hârtie cu nr. 1099/N) a localit??ii Fr?te?ti, jude?ul Giurgiu, cu num?r cadastral 1627.

 

Licita?ia începe de la suma de 118.246 lei, reprezentând pre?ul la care a fost evaluat imobilul de c?tre SC CONADI VALUATION SRL.

 

To?i cei care pretind vreun drept asupra imobilului sunt invita?i s?-l aduc? la cuno?tin?? executorului judec?toresc, în scris, pân? la data vânz?rii la licita?ie.

Persoanele fizice sau juridice care doresc s? cumpere imobilul trebuie s? depun? la sediul B.E.J. ”Tudor Florentina”, pâna la termenul fixat pentru vânzarea la licitatie, oferte de cump?rare înso?ite de dovada achit?rii unei cau?iuni reprezentând 10 % din pre?ul de începere al licita?iei.

Cau?iunea va fi consemnat? la C.E.C. Bank sau orice unitate bancar? pe numele ?i la dispozi?ia Birou Executor Judec?toresc ”Tudor Florentina”, cu mentiunea “Cau?iune licita?ie referitor dosar de executare nr. 447/2013.

Persoanele fizice care vor participa la vânzarea la licita?ie trebuie s? aib? asupra lor cartea de identitate, iar persoanele juridice trebuie s? prezinte: copia conform? cu originalul a certificatului de înmatriculare, decizia asociatului unic sau hot?rârea adun?rii generale a asocia?ilor/ac?ionarilor ?i dovada mandatului persoanei care particip? la vânzarea la licita?ie.

Rela?ii suplimentare se pot obtine de la biroul executorului judec?toresc.

Prezenta publica?ie de vânzare s-a afi?at la sediul Biroului Executorului Judec?toresc ”Tudor Florentina”, la data de 03.02.2020.

 

 

EXECUTOR JUDEC?TORESC

                                                               Tudor Florentina