PUBLICATIE VANZARE DOSAR 364/2016 DIN DATA DE 10.03.2020, ora 14

DOSAR EXECUTARE NR. 364/2016

Data: 12.02.2020

 

PUBLICA?IE DE VÂNZARE

 

                Subscrisul Birou Executor Judec?toresc ”Tudor Florentina’’, cu sediul social în municipiul Giurgiu, str Episcopiei, nr. 12C, jude?ul Giurgiu, reprezentat prin executor judec?toresc Tudor Florentina, în conformitate cu dispozi?iile art. 839 alin. 1 din Codul de procedur? civil?, aducem la cuno?tin?? general?, c? în data de 10.03.2020, ora 1400  va avea loc la sediul B.E.J. ”Tudor Florentina”, din municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12C, jude?ul Giurgiu, vânzarea la licita?ie public? a imobilelor:

-   Cota de ½ din terenul extravilan, în suprafa?? de 670 mp, situat în comuna Br?ne?ti, jude?ul Ilfov, înscris în C.F. nr. 53983, având num?r cadastral 53983, la pre?ul de 7.979,62 lei.

-   Cota de ½ din terenl extravilan în suprafa?? de 1.061 mp, situat în comuna Br?ne?ti, jude?ul Ilfov, înscris în C.F. nr. 55631, având num?r cadastral 55631, la pre?ul de 9.754,50 lei.

-          Teren intravilan în suprafa?? de 495 mp, situat în comuna Br?ne?ti, jude?ul Ilfov, înscris în C.F. nr. 55819, având num?r cadastral 55819, la pre?ul de 15.054,75 lei, proprietatea debitorilor NEAC?U CAMELIA, cu domiciliul în municipiul Bucure?ti, str. Pietro?i?a, nr. 5A, sector 1 ?i NEAC?U GHEORGHI??, cu domiciliul în municipiul Bucure?ti, str. Danubiu, nr. 7, bl. 20G, sc. 1, et. 3, Ap. 17, sector 3, în temeiul titlului executoriu reprezentat deSentin?a Civil? nr. 1982/16.05.2016, pronun?at? de Judec?toria Cornetu, în dosarul nr. 1745/1748/2015, în vederea recuper?rii crean?ei în valoare de 15.300 euro ?i 2.466 lei, pentru creditorul MARCOVICI MUGUREL ALIN, cu domiciliul în municipiul Bucure?ti, str. Deleni, nr. 7, bl. T69, ap. 18, sector 2, la care se adaug? cheltuielile de executare, stabilite pân? la data prezentei.

                Pre?ul de pornire al licita?iei este de 75%, stabilit pentru fiecare bun imobil în parte scos la licita?ie, fiind stabilit prin Raport de Expertiz? Tehnic? Extrajudiciar?, întocmit de c?tre expert tehnic judiciar Oancea Pa?tin Viorel.

                În conformitate cu dispozi?iile art. 846 alin. 8 din Codul de procedur? civil?, dac? nu se ob?ine pre?ul stabilit pentru fiecare bun imobil ?i exist? cel pu?in doi licitatori, la acela?i termen de licita?ie – 10.03.2020, ora 1400  imobilele vor fi vândute la cel mai mare pre? oferit, dar nu mai pu?in de 30 % din pre?ul de pornire al primei licita?ii ?i anume de 10.639,50 lei, pentru cota de ½ din terenul extravilan, în suprafa?? de 670 mp, de 13.006 lei, pentru cota de ½ din terenul terenul extravilan în suprafa?? de 1.061 mp ?i 20.073 lei, pentru terenul intravilan în suprafa?? de 495 mp. Vânzarea se va putea face chiar dac? se prezint? o singur? persoan? care ofer? pre?ul de stabilit pentru fiecare bun imobil în parte.

                To?i cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sunt invita?i s?-l aduc? la cuno?tin?? executorului judec?toresc, în scris, pân? la data vânz?rii la licita?ie.

Invit?m pe to?i cei care vor s? cumpere imobilul scoas la licita?ie public?, s? se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop prin publica?ie ?i pân? la acest termen s? prezinte oferte de cump?rare. Potrivit dispozi?iilor art. 839 alin 1 din Codul de procedur? civil?, persoanele care vor s? cumpere la licita?ie sunt obligate s? depun? în contul de consemnare RO75RZBR0000060013080463 deschis la Banca Raiffeisen S.A. – Sucursala Giurgiu, la dispozi?ia executorului judec?toresc, pân? la termenul stabilit pentru vânzare, o cau?iune reprezentând 10% din pre?ul de începere al licita?iei, dovada consemn?rii fiind ata?at? ofertei de cump?rare.

Prezenta publica?ie de vânzare a fost întocmit? în conformitate cu dispozi?iile art. 839 din Codul de procedur? civil? ?i afi?at? ast?zi 12.02.2020, la sediul B.E.J. Tudor Florentina, urmând a se afi?a ?i comunica, conform dispozi?iilor Codului de Procedur? Civil?.

Prezenta publica?ie de vânzare con?ine un num?r de o pagin?.

 

EXECUTOR JUDEC?TORESC

Tudor Florentina