PUBLICATIE DE VANZARE 302/2012

DOSAR EXECUTARE NR.: 302/2012

Data: 16.06.2020

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

 

 

 Noi, Tudor Florentina, executor judecătoresc în cadrul Biroului Executorului Judecătoresc “Tudor Florentina”, cu sediul social în municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12 C, judeţul Giurgiu, având C.I.F.-RO25808053, având în vedere titlul executoriu reprezentat de Biletul la Ordin emis la data de 18.10.2007, scadent la data de 04.08.2010 și Contractul de Credit nr. 699/18.10.2007, autentificat sub nr. 3586/18.10.2007 de BNP Olga Tache, la stăruinţa creditorului KRUK ROMÂNIA SRL, cu sediul social în municipiul București, Splaiul Unirii, nr. 165, Clădirea TN Offices 2, subsol, parter, et. 7, 8 și 9, sector 3, împotriva debitorului MIHAI ELENA, cu domiciliul în comuna Vidra, sat Sintești, str. Principală, nr. 309, județul Ilfov, pentru recuperarea creanței și a cheltuielilor de executare, în valoare de 210.988 lei, în temeiul art. 431 şi art. 488–561 din Codul de procedură civilă,

 

V Ă  A D U C  L A  C U N O Ş T I N Ţ Ă

 

că în data de 28.07.2020 ora 900, va avea loc la sediul B.E.J. “Tudor Florentina”,situat în municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12 C, judeţul Giurgiu, vânzarea la licitaţie publică a imobilului proprietatea debitorului, situat în comuna Vidra, sat Sintești, judeţul Ilfov, astfel:

 

-           Teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, cu o construcție, în suprafață de 106 mp, având CF nr. 2030 a localității Vidra, județul Ilfov, cu număr cadastral 1868.

 

Licitaţia începe de la suma de 300.989 lei, reprezentând prețul la care a fost evaluat imobilul de către S.C. CONADI VALUATION SRL.

 

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului sunt invitaţi să-l aducă la cunoştinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la licitaţie.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să cumpere imobilul trebuie să depună la sediul B.E.J. ”Tudor Florentina”, pâna la termenul fixat pentru vânzarea la licitatie, oferte de cumpărare însoţite de dovada achitării unei cauţiuni reprezentând 10 % din preţul de începere al licitaţiei.

Cauţiunea va fi consemnată la C.E.C. Bank sau orice unitate bancară pe numele şi la dispoziţia Birou Executor Judecătoresc ”Tudor Florentina”, cu mentiunea “Cauţiune licitaţie referitor dosar de executare nr. 302/2012.

Persoanele fizice care vor participa la vânzarea la licitaţie trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate, iar persoanele juridice trebuie să prezinte: copia conformă cu originalul a certificatului de înmatriculare, decizia asociatului unic sau hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor şi dovada mandatului persoanei care participă la vânzarea la licitaţie.

Relaţii suplimentare se pot obtine de la biroul executorului judecătoresc.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la sediul Biroului Executorului Judecătoresc ”Tudor Florentina”, la data de 16.06.2020.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

Tudor Florentina